Regulamin

Domena whitecoatdad.com oraz witryna pod nią działająca jest własnością doktora nauk farmaceutycznych Sebastiana Lijewskiego, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą (NIP: 6060030605, REGON: 366290164, ad. kont. ul. Konieczyńskich 11A 64-610 Rogoźno). 

Kontakt pod wyżej wymienionym adresem lub elektronicznie na adre e-mail: tatafarmaceuta@gmail.com.

§1 Definicje

W ramach niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),
 3. Sprzedawca – Triskolar Sebastian Lijewski, NIP: 6060030605, REGON: 366290164, ul. Konieczyńskich 11A, 64-610 Rogoźno
 4. Operator Płatności – Płatności są obsługiwane firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu oraz przez firmę PayPro SA z siedzibą pod adresem ul. Kanclerska 15 w Poznaniu.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin, który jest dostępny pod adresem https://whitecoatdad.com/pl/regulamin
 6. Ebook – proukt dostarczony elektroniczne, w postaci treści cyfrowej w formacie pfd, epub lub mobi.
 7. Watermark  – sposób oznakowania danego egzemplarza treści cyfrowej mający na celu ustalenie osoby posiadającej licencję na użytkowanie danego produktu. Watermark ma postać kodu zawierającego dane Kupującego.

§2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4. Do korzystania z produktu elektronicznego konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne        urządzenie Kupującego:

 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

5. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

6. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.

7. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto. Waluta to polski złoty PLN.

8. Na ostateczną cenę zamówienia składa się cena za produkt oraz ewentualny koszt dostawy.

9. Oferowane na stronie produkty przeznaczone są jedynie dla użytku jednej osoby (kupującego). Zabronione jest korzystanie z jednego konta (przypisanego na dany adres e-mail) przez więcej niż jedną osobę.

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca umożliwia Kupującemu zawarcie umowy:
 • o dostarczenie produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie, w postaci treści cyfrowych;
 1. Zawarcie umowy możliwe jest bez posiadania konta w Sklepie. Procedura zawarcia umowy opisana jest szczegółowo w § 5 Regulaminu.

§4 Prawa własności intelektualnej, licencja i znakowanie wodne.

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty materialne i elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują 3 Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Licencja na korzystanie z produktu przysługuje tylko Kupującemu. Dalsze udostępnianie i rozpowszechnianie treści zawartej w produktach, publiczne odczytu i wyświetlanie traktowane będzie jako łamanie praw autorskich. Zabroniona jest odsprzedaż produktów zakupionych w Sklepie. Kupujący nie może przenieść licencji na inną osobę.
 4. Produkty mogą być oznaczone znakiem wodnym – Watermark. Ma to na celu identyfikację źródła, które udostępniło i rozpowszechniło produkty dostępne w sklepie niezgodnie z Regulaminem i przepisami prawa. Watermark zawiera Imię, nazwisko i adres email Kupującego, któremu przysługuje licencja. 

§5 Zawieranie umowy

 1. W celu zakupu elektronicznego, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
 • wejść w zakładkę Sklep;
 • dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk “Dodaj do koszyka”;
 • po przejściu do koszyka i upewnieniu się, że w koszyku znajdują się przedmioty, które Kupujący chce nabyć, należy kliknąć w przycisk “Przejdź do kasy”. Kupujący może także na tym etapie skorzystać z kodu rabatowego;
 • wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności;
 • zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu;
 • kliknąć w przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
 • wykonać przelew bankowy na wskazany przez Sprzedającego numer rachunku lub:
 • po wybraniu Operatora Płatności i kliknięciu w przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty za wybrane produkty.

2. Po kliknięciu przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą uważa się umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych,

3. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu.

4. Na wyraźne życzenie Kupującego, Sprzedawca może wystawić dowód zakupu w postaci rachunku przesłanego droga elektroniczną. Sprzedawca NIE wystawia faktur VAT. Chęć otrzymania rachunku Kupujący może zgłosić wiadomością email, lub w okienku Uwagi podczas dokonywania zakupu.

§6 Płatności

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu oraz PayPro SA z siedzibą pod adresem ul. Kanclerska 15 w Poznaniu
 2. Możliwe jest także wykonanie przelewu bezpośrednio na rachunek Sprzedającego.
 3. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Konsumenta lub Klienta.
 4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem bankowym następuje po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.

§7 Dostawa

 1. Dostawa zakupionego produktu elektronicznego nastąpi poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w formularzu zamówienia linku pozwalającego na ściągnięcie produktu elektronicznego lub kodu dostępu do produktu.
 2. W przypadku przedsprzedaży klient po opłaceniu zamówienia otrzyma produkt w czasie zgodnym z liczbą dni do emisji , podany w opisie produktu
 3. W sprzedaży regularnej Dostawa nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności dokonanej przez Kupującego na koncie Sprzedającego, nie później niż w ciągu 24 godzin od odnotowania wpływu.

§8 Odstąpienie od umowy i reklamacje

 1. W przypadku treści dostarczanych cyfrowo (ebook, webinar itp.), które nie znajdują się na materialnym nośniku, ze względu na charakter sprzedawanych produktów i usług – forma elektroniczna, Kupującemu nie przysługuje prawo do zwrotu zakupionego towaru. Dodatkowo Kupujący powinien upewnić się, że urządzenia które posiada są w stanie odtworzyć format elektroniczny zakupionego towaru.
 2. W przypadku towarów materialnych, dostarczanych pocztą lub kurierem Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Wystarczy, że Kupujący zgłosi ten fakt Sprzedawcy w ciągu 14 dni od zawarcia umowy np. poprzez pocztę e-mail lub listownie.
 3. Kupujący może złożyć reklamacje, jeśli zakupiony przez niego produkt jest wadliwy lub uszkodzony. Reklamacja zgłoszona poprzez formularz lub wiadomość email zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni, a ewentualny zwrot kosztów zakupu lub dostarczenie nowego produktu pozbawionego wad zostaną omówione między Kupującym a Sprzedającym.

§9 Dane osobowe – pliki cookies – polityka prywatności

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://whitecoatdad.com/pl/polityka-prywatnosci/.

§10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. W przypadku zgłoszenia reklamacji przez kupującego do sprzedawcy, reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 5 dni roboczych.
 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§11 Postanowienia końcowe

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce  przepisu regulaminu.

O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.